قتل سرصحنه فیلم!(قتل سرصحنه فیلم!)
[فیلم بردار کشته شد و کارگردان زخمی]
الک بالدوین، عموی هیلی بیبر، پنجشنبه سر فیلمبرداری فیلم وسترن Rust با یکی از اسلحه هایی که برای فیلم تهیه شده بود، شلیک میکنه که منجر به مرگ فیلمبردار و مجروح شدن کارگردان فیلم میشه!
بخاطر این حادثه و قتل هنوز هیچ کس دستگیر نشده و کارآگاه ها دارن راجع بهش تحقیق میکنن!
مشاهده لینک